WION implementatie

De WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netwerken) is rond 2000 als opdracht van het Waterschapshuis geïmplementeerd bij 25 waterschappen.

Om dit programma goed te managen is gestart met een businesscase. In deze businesscase zijn de kosten en baten op een rij gezet, heeft een marktverkenning plaatsgevonden en is de Wion binnen de budgettaire grenzen en tijd Europese aanbesteed.

Om alle waterschappen mee te krijgen in dit programma is voorlichting gegeven aan de hand van de resultaten van de business case. De projectleden die deze presentaties bij waterschappen verzorgden hadden ruim voldoende inhoudelijke kennis van de WION. Die kennis, gecombineerd met een transparante aanpak en verantwoording structuur heeft ertoe geleid dat alle waterschappen instapten.

Tijdens de implementatie is intensief samengewerkt met de leverancier, Geodan BV. In die samenwerking was het mogelijk successen te delen maar ook om problemen op tafel te leggen. Problemen werden gezamenlijk door opdrachtgever en opdrachtnemer opgelost, waarbij de schuldvraag aan de orde kwam. Op die manier bleef de samenwerking fair, iets wat de betrokken waterschappen gemerkt hebben.

Bij de implementatie is veel aandacht gegeven aan kennisoverdracht en voorlichting. Aan de voorkant maak je meer kosten, aan de achterkant verdien je dat met gemak terug.

Hoewel het Waterschapshuis rond 2000 onder vuur lag, waren alle waterschappen het er over eens dat het Wion project een voorbeeld was van positieve samenwerking, ‘hoe het ook kan’. Mogelijk het beste project ooit (zou Trouw zeggen).